Pasiuna

Ang First Steps mao’y gamit nga makatabang sa pagsabot ug paglambo sa kung unsa’y buot ipasabot isip usa ka disipolo ni Kristo. Kining mga pagtigum makatabang kanato sa pag-diskobre ug magamit ug unsa giud ang tinuod nga pagsunod ni Kristo ug maibahen sad SIYA sa ubang tawo.

Lingi
  • Unsa ang angay nato nga ipasalamat ni ining semanaha?
  • Unsa ang imo mga kalisod ug unsaon ka namo matabangan?
  • Unsa ang mga panginahanglun ang inyo na-batyagan sa kumunidad/campus/eskwelahan?

Maayo nga atong ipangamuyo ang kada usa niining mga pangina-hanglanuna.

Hangad

Point 1:  Ang Dios NAHIGUGMA kanimo ug siya adunay maanindot nga plano alang sa imong kinabuhi.

Point 2: Ang tawo makakasala ug nahimulag sa Dios busa, tungod niini, dili siya makahibalo ni makasinati sa gugma ug plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi

Point 3: Si KRISTO JESUS lamang ang bugtong gihatag sa Dios alang sa kapasayloan sa atong mga sala pinaagi kaniya, imong mahibaloan ug masinati-an ang gugma ug plano sa Dios alang sa imong kinabuhi

Point 4: Ang matag usa kanato kinahanglan nga MODAWAT kang KRISTO ingon nga GINOO ug manluluwas, sa diha nga atong buhaton kini atong mahibaloan ug masinati-an ang gugma ug plano sa DIOS alang sa atong mga kinabuhi

Akong kasinati-an

  • Akong kinabuhi sa wala pa nako makaplagi si Jesus
  • Giunsa nako pagkakaplag kang Jesus
  • Giunsa pag usab sa akong kinabuhi sa dihang akong nakaplagan si Jesus
Paglantaw

Ang pina-importanteng butang mao ug unsaon nato pag-gamit ang atuang naantiguhan, arun gusto nato matabangan ang matag-usa para makakita ug pamaagi para mahimo nato kana. Mga laing pangutana para makatabang kanamo sa paghimo niana.

Download outline sa print