Seensa

Tarkaanfii Jalqabaa barruun jedhu kun duuka buutuu Kristos ta’uun maal akka ta’e akka hubatanii fi itti guddatan kan gargaarudha. Kutaaleen kun hundeen Kristos duukaa bu’uu maal akka ta’e akka hubannuu fi akkamitti hojiirra oolchuu akka akka dandeenyu fi warra kaaniifis akka hirru nu gargaaru.

Keessa Deebii
  • Torbee kana akka galateeffattu kan si godhan maal fa’aa?
  • Waanti si rakkise maalidha? Akkamittiin si gargaaruu dandeenya?
  • Hawaasa/Mooraa/mana baruumsaa keenya keessatti maaltu barbaachisa jettee yaadda?

Wantoota barbaachisan kana hundumaa irratti walii walii keenyaaf kadhachuun gaariidha.

Xiyyeeffannoo

Qabxii 1: Waaqayyo si jaallata, dhuunfaa keetti akka isa beektus in barbaada.

Qabxii 2: Cubbuu keenyarraa kan ka’e nuti Waaqayyorraa gargar baaneerra; Kanaaf Waaqayyoon beekuu, jaalala isaas mi’eeffachuu hin dandeenyu.

Qabxii 3: Furmaatni cubbuu keenyaaf Waaqayyo kenne Yesuus qofaadha. Karaa isaa qofaadha Waaqayyoon beekuu, jaalalaa fi araara isaa argachuu kan dandeenyu.

Qabxii 4: Nuti hundi dhuunfaa keenyatti Yesuusiif deebii kennuu qabna, Fayyisaa fi Gooftaa keenya goonee amanuudhaan. Yoo kana goone duwwaa Waaqayyoon dhuunfaa keenyatti beekuu dandeenya.

Dhugaa ba’uumsa koo

  • Jireenya koo osoon Yesuusiin hin amaniin dura
  • Akkaataan ittiin Yesuus amane
  • Ergan Yesuus amanee akka jireenyi koo itti jijjiirame
Hojiirra Oolchuu (Raawwachuu)

Wanti baay’ee barbaachisaan isa baranne akkamitti akka hojiirra oolchinudha. Kana raawwachuudhaaf tokko tokkoon keenya wal gargaaruu qabna. Gaaffileen kun nu fayyaduu danda’u:

Download outline to print